Eteam - et anderledes skoletilbud...

Hvem er e-team

Vi er et anderledes kommunalt undervisningstilbud til unge, der af en eller anden grund ikke trives i folkeskolens 8. – 9. klasser. Vi tilbyder undervisning som skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, med tilbud om afsluttende 9. klasses afgangsprøve i fagene dansk, matematik og engelsk.

Vi tilbyder også praktisk undervisning. Fx kan vi i vores værksteder arbejde med computer/tekst og billedbehandling, træværksted, videoproduktion fra manuskript til færdigredigering på computer, reparation og vedligehold af din egen cykel og knallert og andet praktisk arbejde. 

Vi passer selv vores hus og have, og denne funktion indgår også som en del af den daglige undervisning. Det gør også den daglige madlavning og rengøring. Vi har en madordning hvor vi alle spiser fælles morgenmad og varm mad til middag. Eleverne hjælper på skift til at tage del i denne proces.

Eleverne møder en kombination af faste rammer, og en stor grad af fleksibilitet, med det klare mål, at eleven dygtiggør sig i de forskellige fag, får mod på at lære, at indgå i et forpligtende socialt fællesskab, og ikke mindst at tage ansvar for sine egne handlinger.

Vi følger folkeskolernes ferieplan, skemaet tæller 35 ugentlige lektioner, og klassen er til daglig normeret til tre fuldtids lærerstillinger, og med plads til 15 elever.

Forældresamarbejde

For at skolegangen skal lykkes er det meget vigtigt, at vi har et godt samarbejde med hjemmet.
Vi orienterer på forældreintra, via skrivelser om dagligdagen på skolen, og på direkte forældre/elev møder. Derudover etablerer vi en tæt kontakt - oftest gennem elevens kontaktlærer.

Andre aktiviteter

Udover de boglige og praktiske fag, har vi også en række andre tilbud til eleverne. Ugentligt har vi et antal timer med motion af forskellig slags – fitness, svømning, løbe- og gåture i skov og strand, ekskursioner/lejrskoler til spændende steder, sund mad og madlavning, besøg på andre skoler osv…

Erhvervspraktik

En væsentlig aktivitet for vores elever er praktikophold. Efter elevens valg prøver vi at spore os ind på et fag, en retning eller en virksomhed hvor eleven kan prøve, om det valgte er brugbart.
Det er en stor proces for den enkelte, vi benytter også i høj grad forskellige forløb på teknisk skole, hvor eleven afprøver et antal fag. Vi opdeler praktik i to grupper – en afklaringspraktik hvor eleven prøver forskellige fag, og en udslusningspraktik hvor eleven fx vil indgå i et forløb på en specifik virksomhed.

Målet er, at alle elever bliver uddannelsesparate, og klar til en uddannelse eller et job, efter afsluttet skolegang i e-team.
Vi har ret vide rammer og har mulighed for at aftale individuelle praktikophold i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Efter opholdet i e-team

Vores overordnede mål er, at give eleverne mod på livet, at opnå en god faglig og social ballast, og en tro på, at der også er en plads til vores elever i samfundet.

Vi gør meget ud af at følge vores elever godt på vej, altså sørge for at ingen – så vidt det er muligt - forlader skolen uden en aftale med et uddannelsessted eller en virksomhed. Den formelle del heraf overgår til førnævnte Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har adresse på Odder Ungdomsskole. Her følges eleven tæt til det fyldte 25. år.

Hvordan bliver man indmeldt/optaget i e-team?

Vi optager elever løbende. Eleven skal have gået mindst syv år i skole. Normalt kontakter eleven klasselæreren på den nuværende skole, men eleven og forældre kan også henvende sig på egen hånd. Der aftales en personlig samtale og rundvisning sammen med forældrene og evt rådgivere fra BFC. Vi lægger stor vægt på, at eleven selv tager stilling til optagelsen i e-team.

Alle optagelser foregår gennem visitation via BFC – Børne- og familiecentret i Odder. 

Tobias Lassen, lærer i eteam, med matematik som hovedfag

Sean Nelson, lærer i eteam, med engelsk som hovedfag

Flemming Kirchert, lærer i eteam, med dansk som hovedfag

Steen Nielsen, skoleleder på Odder Ungdomsskole og i eteam